Machine list14

ThunderShot Jr. 【MS】

ThunderShot Jr. 【MS】

 • 3324
 • 222
 • 10
NeonYellow MANTARAY MK.Ⅱ【MS】

NeonYellow MANTARAY MK.Ⅱ【MS】

 • 1272
 • 89
 • 6
ThunderShot MK.Ⅱ【MS 5Lspec.】

ThunderShot MK.Ⅱ【MS 5Lspec.】

 • 2950
 • 164
 • 4
RAIKIRI (雷斬) 【FM-A】

RAIKIRI (雷斬) 【FM-A】

 • 2842
 • 195
 • 4
TunderShot Mk.2 【MS】

TunderShot Mk.2 【MS】

 • 2203
 • 131
 • 12
LIBERTY EMPEROR BLSP

LIBERTY EMPEROR BLSP

 • 794
 • 41
 • 1
ORANGE MANTARAY 【VS】

ORANGE MANTARAY 【VS】

 • 1274
 • 75
 • 0
VANQUISH PNK2 【MS】

VANQUISH PNK2 【MS】

 • 4824
 • 248
 • 6
FESTA JAUNE L【MA】

FESTA JAUNE L【MA】

 • 1264
 • 86
 • 6
PNK MANTARAY 【S2】

PNK MANTARAY 【S2】

 • 2996
 • 183
 • 8
AERO AVANTE 【AR】

AERO AVANTE 【AR】

 • 2717
 • 78
 • 0
PNK VANQUISH 【AR】

PNK VANQUISH 【AR】

 • 1871
 • 100
 • 0
ZMC-GR 【FMAR】

ZMC-GR 【FMAR】

 • 1923
 • 85
 • 0
Monotone ZMC 【AR】

Monotone ZMC 【AR】

 • 996
 • 57
 • 0

pagetop