Machine list14

ThunderShot Jr. 【MS】

ThunderShot Jr. 【MS】

 • 2965
 • 213
 • 10
NeonYellow MANTARAY MK.Ⅱ【MS】

NeonYellow MANTARAY MK.Ⅱ【MS】

 • 1162
 • 86
 • 6
ThunderShot MK.Ⅱ【MS 5Lspec.】

ThunderShot MK.Ⅱ【MS 5Lspec.】

 • 2821
 • 159
 • 4
RAIKIRI (雷斬) 【FM-A】

RAIKIRI (雷斬) 【FM-A】

 • 2690
 • 192
 • 4
TunderShot Mk.2 【MS】

TunderShot Mk.2 【MS】

 • 2135
 • 130
 • 12
LIBERTY EMPEROR BLSP

LIBERTY EMPEROR BLSP

 • 762
 • 41
 • 1
ORANGE MANTARAY 【VS】

ORANGE MANTARAY 【VS】

 • 1215
 • 74
 • 0
VANQUISH PNK2 【MS】

VANQUISH PNK2 【MS】

 • 4619
 • 245
 • 6
FESTA JAUNE L【MA】

FESTA JAUNE L【MA】

 • 1237
 • 86
 • 6
PNK MANTARAY 【S2】

PNK MANTARAY 【S2】

 • 2925
 • 181
 • 8
AERO AVANTE 【AR】

AERO AVANTE 【AR】

 • 2530
 • 77
 • 0
PNK VANQUISH 【AR】

PNK VANQUISH 【AR】

 • 1788
 • 99
 • 0
ZMC-GR 【FMAR】

ZMC-GR 【FMAR】

 • 1862
 • 85
 • 0
Monotone ZMC 【AR】

Monotone ZMC 【AR】

 • 954
 • 57
 • 0

pagetop